Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Di sản thế giới ở Hokkaido

Intro

Giới thiệu các thông tin về Di sản thế giới ở Hokkaidomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.