Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Cuộc sống về đêm ở Tỉnh Hyogo

Intro

Giới thiệu các thông tin về Cuộc sống về đêm ở Tỉnh Hyogomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.