Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Mua sắm ở Tỉnh Hyogo

Intro

Giới thiệu các thông tin về Mua sắm ở Tỉnh Hyogomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.