Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Thiên nhiên & 4 mùa ở Tỉnh Hyogo

Intro

Giới thiệu các thông tin về Thiên nhiên & 4 mùa ở Tỉnh Hyogomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.