Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Thông tin cơ bản ở Kyoto

Intro

Giới thiệu các thông tin về Thông tin cơ bản ở Kyotomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.