Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Ẩm thực Nhật Bản ở Kyoto

Intro

Giới thiệu các thông tin về Ẩm thực Nhật Bản ở Kyotomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.