Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Sự kiện ở Tỉnh Nagano

Intro

Giới thiệu các thông tin về Sự kiện ở Tỉnh Naganomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.