Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Văn hoá ở Tỉnh Aomori

Intro

Giới thiệu các thông tin về Văn hoá ở Tỉnh Aomorimà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.