Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

hướng dẫn ở Tỉnh Okinawa

Intro

Giới thiệu các thông tin về hướng dẫn ở Tỉnh Okinawamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.