Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Viện bảo tàng, Bảo tàng mỹ thuật ở Tỉnh Saga

Intro

Giới thiệu các thông tin về Viện bảo tàng, Bảo tàng mỹ thuật ở Tỉnh Sagamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.