Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Hoạt động giải trí ở Tỉnh Saitama

Intro

Giới thiệu các thông tin về Hoạt động giải trí ở Tỉnh Saitamamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.