Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Bình dân ở Tỉnh Saitama

Intro

Giới thiệu các thông tin về Bình dân ở Tỉnh Saitamamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.