Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Lớp học & hội thảo ở Tỉnh Saitama

Intro

Giới thiệu các thông tin về Lớp học & hội thảo ở Tỉnh Saitamamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.