Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Interest ở Tỉnh Shiga

Intro

Giới thiệu các thông tin về Interest ở Tỉnh Shigamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.