Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

hướng dẫn ở Tỉnh Chiba

Intro

Giới thiệu các thông tin về hướng dẫn ở Tỉnh Chibamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.