Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Hoạt động giải trí ở Sendai

Intro

Giới thiệu các thông tin về Hoạt động giải trí ở Sendaimà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.