Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Đồ ngọt ở Asakusa

Intro

Giới thiệu các thông tin về Đồ ngọt ở Asakusamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.