Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Izakaya ở Shibuya

Intro

Giới thiệu các thông tin về Izakaya ở Shibuyamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.