Due to COVID-19 outbreaks, certain facilities and establishments in Japan currently may be temporarily closed or have modified their operating hours. Please confirm directly with the facility before you go, and exercise appropriate caution during your visit.

Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Thiên nhiên & 4 mùa ở Shibuya

Intro

Giới thiệu các thông tin về Thiên nhiên & 4 mùa ở Shibuyamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.

Không có bài viết