Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Thực phẩm ở Harajuku

Intro

Giới thiệu các thông tin về Thực phẩm ở Harajukumà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.