Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Izakaya ở Shinjuku

Intro

Giới thiệu các thông tin về Izakaya ở Shinjukumà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.