Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Interest ở Roppongi

Intro

Giới thiệu các thông tin về Interest ở Roppongimà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.