Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Chuyến tham quan ở Tỉnh Gifu

Intro

Giới thiệu các thông tin về Chuyến tham quan ở Tỉnh Gifumà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.