Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Di sản thế giới ở Tỉnh Gifu

Intro

Giới thiệu các thông tin về Di sản thế giới ở Tỉnh Gifumà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.