Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Katsuura Morning Market

 
  • 319 Hamakatsuura, Katsuura, Chiba 299-5233, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 06:00–11:00
  • Thứ Ba: 06:00–11:00
  • Thứ Tư: Đóng cửa
  • Thứ Năm: 06:00–11:00
  • Thứ Sáu: 06:00–11:00
  • Thứ Bảy: 06:00–11:00
  • Chủ Nhật: 06:00–11:00
Số điện thoại0470-73-6641
Trang chủ HPhttps://www.city.katsuura.lg.jp/forms/menutop/menutop.aspx?menu_id=1796

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)