Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Nguyên Nãi Ngung Thần Xã

 
  • 498 Yuyatsuō, Nagato, Yamaguchi 759-4712, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 05:30–17:30
  • Thứ Ba: 05:30–17:30
  • Thứ Tư: 05:30–17:30
  • Thứ Năm: 05:30–17:30
  • Thứ Sáu: 05:30–17:30
  • Thứ Bảy: 05:30–17:30
  • Chủ Nhật: 05:30–17:30
Số điện thoại0837-26-0708
Trang chủ HPhttps://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/kanko/21422.html

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)