Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Sun Cafe

 
  • 326 Niochō Ienoura, Mitoyo, Kagawa 769-1410, Nhật Bản
cafe
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Đóng cửa
  • Thứ Ba: 11:00–19:00
  • Thứ Tư: 11:00–19:00
  • Thứ Năm: 11:00–19:00
  • Thứ Sáu: 11:00–19:00
  • Thứ Bảy: 11:00–19:00
  • Chủ Nhật: 11:00–19:00
Số điện thoại0875-82-3711
Trang chủ HPhttp://sun-cafe.net/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)