Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

本町茶寮

 
  • Higashikoken-673 Inuyama, Aichi 484-0083, Nhật Bản
cafe restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–17:00
  • Thứ Ba: 11:00–17:00
  • Thứ Tư: 11:00–17:00
  • Thứ Năm: 11:00–17:00
  • Thứ Sáu: 11:00–17:00
  • Thứ Bảy: 11:00–17:00
  • Chủ Nhật: 11:00–17:00
Số điện thoại050-5870-5670
Trang chủ HPhttps://hitosara.com/0006139639/?cid=gm_hp

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)