Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Nagoya Castle

 
  • 1-1 Honmaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0031, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:00–16:30
  • Thứ Ba: 09:00–16:30
  • Thứ Tư: 09:00–16:30
  • Thứ Năm: 09:00–16:30
  • Thứ Sáu: 09:00–16:30
  • Thứ Bảy: 09:00–16:30
  • Chủ Nhật: 09:00–16:30
Số điện thoại052-231-1700
Trang chủ HPhttps://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)