Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Thiên nhiên & 4 mùa ở Tỉnh Iwate

Intro

Giới thiệu các thông tin về Thiên nhiên & 4 mùa ở Tỉnh Iwatemà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.