Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Thiên nhiên & 4 mùa ở Tỉnh Toyama

Intro

Giới thiệu các thông tin về Thiên nhiên & 4 mùa ở Tỉnh Toyamamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.