image header
image avatar
สำนักงานการท่องเที่ยว DMO Sakai
ขอแนะนำไฮไลท์ของเมืองซาไก เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติตั้งแต่ทะเลไปจนถึงภูเขา!

สำนักงานการท่องเที่ยว DMO Sakai ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวในเมือง Sakai จังหวัด Fukui มีบทบาทในการปรับปรุงทรัพยากรการท่องเที่ยวในเมือง Sakai เพิ่มเติม และเป็นผู้นำในภูมิภาคโดยร่วมมือกับธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย . มีหน้าที่ ขอแนะนำไฮไลท์ของเมืองซาไก เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติจากทะเลสู่ภูเขา!

สำนักงานการท่องเที่ยว DMO Sakai Articles