Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

lịch sử ở Tỉnh Okinawa

Intro

Giới thiệu các thông tin về lịch sử ở Tỉnh Okinawamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.