Coronavirus (COVID-19) Advisory Information
  • MATCHA
  • Tỉnh FukushimaThông tin cơ bản

Thông tin cơ bản ở Tỉnh Fukushima

Intro

Giới thiệu các thông tin về Thông tin cơ bản ở Tỉnh Fukushimamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.