Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Koshizuka Misato

26
0
1995年生まれで東京外国語大学生です。言語を学ぶことが好きで、大学ではフランス語と英語、あと中国語を学んでいます。