Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Regions of Japan

Hokkaido Tohoku Kanto Chūbu Kansai Shikoku Kyūshū Chūgoku Okinawa Sapporo Hakodate Senda Nikko Tokyo Kanazawa Nagoya Kyoto Osaka Hiroshima Setouchi Fukuoka

Kanto

Kanto region description for list all page.

Kansai

Kansai region description for list all page.

Hokkaido

Hokkaido region description for list all page.

Kyūshū

Kyūshū region description for list all page.

Okinawa

Okinawa region description for list all page.

Chūbu

Chūbu region description for list all page.

Chūgoku

Chūgoku region description for list all page.

Shikoku

Shikoku region description for list all page.

Tohoku

Tohoku region description for list all page.