ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19
  • MATCHA
  • ชิมาเนะ (Shimane)ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป ใน ชิมาเนะ (Shimane)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลข้อมูลทั่วไปในชิมาเนะ (Shimane)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น