ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ฮาลาล ใน รปปงหงิ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลฮาลาลในรปปงหงิช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น