ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ซื้อของ ใน อุเอโนะ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลซื้อของในอุเอโนะช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น