Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

ยามากาตะ (Yamagata)

  • MATCHA
  • ยามากาตะ (Yamagata)

Intro

แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัด ยามากาตะ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวรู้จักนอกจากคนท้องถิ่น หรืออาหารขึ้นชื่ออร่อยๆ,ประสบการณ์ที่หาได้ที่จังหวัด ยามากาตะเท่านั้น, สภาพอากาศและอุณหภูมิ,ที่พัก เป็นต้น