Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Regions of Japan

Hokkaido Tohoku Kanto Chubu Kansai Shikoku Kyushu Chugoku Okinawa Sapporo Hakodate Sendai Nikko Tokyo Kanazawa Nagoya Kyoto Osaka Hiroshima Setouchi Fukuoka

Kanto

Kanto region description for list all page.

Kansai

Kansai region description for list all page.

Hokkaido

Hokkaido region description for list all page.

Kyushu

Kyūshū region description for list all page.

Okinawa

Okinawa region description for list all page.

Chubu

Chūbu region description for list all page.

Chugoku

Chūgoku region description for list all page.

Shikoku

Shikoku region description for list all page.

Tohoku

Tohoku region description for list all page.